Projekti

Vaš uspjeh je naša misija!

Hadrian je tvrtka koja okuplja vrhunske stručnjake za čiji rad možemo garantirati. Tim se sastavlja prema potrebi projekta i naručitelja. U projekt je moguće uključiti različite profile stručnjaka kao što su poznati arhitekti, povjesničari umjetnosti, arheolozi, etnolozi, ekonomisti, pravnici, urbanisti, ekolozi, sociolozi, marketing i branding stručnjaci ili drugi prema zahtjevima naručitelja.

Hadrian vam daje dva jamstva za izvrsnost:

  • jamstvo za izvrsnost angažiranih stručnjaka i
  • jamstvo za rezultate koje ćemo zajednički ostvariti.

Rudnik svete Barbare u Rudama

Rudnik sv. Barbare

Idejno rješenje prezentacijske infrastrukture

Opširnije

Kulturno umjetničko društvo „Oštrc“ Rude (KUD „Oštrc“ Rude)

Idejno rješenje prezentacijske infrastrukture Rudnika svete Barbare u Rudama – 2021.

Idejno rješenje ponuditi će sustav multimedijalne prezentacije za rudnik svete Barbare s opisom tema i scenarijem iskustva posjetitelja, te rješenje prezentacijsko-komunikacijske
infrastrukture.

Grad Solin

Plan upravljanja arheološkim lokalitetom Salona

Opširnije

Salona, antička metropola rimske provincije Dalmacije smještena na središnjem dijelu istočno jadranske obale. U antici je bila glavni grad rimske provincije, da bi u vrijeme seobe naroda bila napuštena, a poslije se istočno od razvalina antičkog grada razvio hrvatski srednjovjekovni grad Solin. Salona je jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na jadranskoj obali i za njezinu učinkovitu zaštitu kao i tranziciju u arheološki park naručena je izrada Plana upravljanja.
Donošenjem Plana upravljana, uvodi se osmišljeno upravljanje kulturnom baštinom Grada Solina što će biti korisno ne samo za vlasnike kulturnih dobara i očuvanje baštine, već i za širu zajednicu i njezin gospodarski razvoj.
Najvažnija svrha svakog plana upravljanja kulturnom baštinom ili kulturnim dobrom je postizanje svojevrsnog konsenzusa o aktivnostima između vlasnika i nadležne konzervatorske službe, a koje se poduzimaju u cilju očuvanja kulturnih dobara. Plan tako postaje „dogovorni projekt“ koji uz popis svih planiranih aktivnosti organizira sve subjekte i njihove interese i aktivnosti, prava i obveze, podređujući ih jednom središnjem i strateškom cilju, očuvanju kulturnog dobra.

Zavičajni muzej Donja Kupčina 

Projekt interpretacijskog centra u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina

Opširnije

Zavičajni muzej u Donjoj Kupčini očuvani je povijesno kulturni kompleks drvene arhitekture u kojem su u autentičnom prostoru izloženi razni etnografski predmeti koji svjedoče o načinu seoskog života u Pokuplju u 19. stoljeću pa sve do sredine 20. stoljeća. Bogata materijalna kulturna baština koju su mještani prikupili u muzeju prvi puta je bila predstavljena javnosti 1968. godine pod vodstvom tadašnje ravnateljice Etnografskog muzeja u Zagrebu Marijane Guščić i njezinih suradnika.

U narednih nekoliko godina na današnjem prostoru muzeja postavljeno je nekoliko izvornih zgrada koje svjedoče o povijesnom narodnom graditeljstvu spomenutog vremena i prostora pa je muzej formalno otvoren 1973. godine. Zbirka Zavičajnog muzeja godinama se povećavala te je 21.11.2011. stručno povjerenstvo Ministarstva kulture donijelo rješenje za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za zbirku Zavičajnog muzeja sa 1448 registriranih etnografskih predmeta.

Projekt interpretacijskog centra predviđa uvođenje multimedijskog vodiča s digitalnim legendama, interaktivnim kvizom za posjetitelje, te AR igrom o istraživanju baštine.

Grad Vodnjan 

Plan upravljanja kulturnom baštinom Grada Vodnjana

Opširnije

Područje Grada Vodnjana – Dignano obiluje brojnim kulturnim dobrima što je logična posljedica kontinuiteta života na ovim prostorima od prapovijesti do danas. U Planu upravljanja dan je pregled kulturnih dobara čiji status je utvrđen sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i dobra koja taj status nemaju ali su prepoznata kao sastavnica kulturne baštine Grada Vodnjana – Dignano.

Planom upravljanja:
▪ utvrđeno je kao polazište postojeće stanje kulturne baštine;
▪ utvrđena potreba daljnjih ispitivanja i istraživanja;
▪ usuglašen pristup očuvanju kulturnim dobrima;
▪ osigurano učinkovito dugoročno upravljanje kroz izradu akcijskih planova;
▪ uspostavljen sustav nadzora nad stanjem kulturnih dobara;
▪ utvrđene uloge vlasnika i korisnika u očuvanju kulturnog dobra; te
▪ postavljen okvir za eventualne prijave na izvore sredstava potpore i/ili izradu projekata razvoja.

Donošenjem ovog Plana upravljana, uvodi se osmišljeno upravljanje kulturnom baštinom što će biti korisno ne samo za vlasnike kulturnih dobara i očuvanje baštine, već i za širu zajednicu i njezin gospodarski razvoj.

Javna ustanova ‘PRIRODA’, Rijeka

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za Centar za posjetitelje Velike zvijeri, 2020.
Marketing plan za Centar za posjetitelje Velike zvijeri, 2020.

Opširnije

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ treba osigurati identifikaciju vrsta posjetitelja, njihove navike i htijenja, a sukladno tome identifikaciju dodatnih programskih sadržaja koje im je potrebno pružiti u cilju zadovoljstva posjetitelja ponudom Centra. Isto tako Akcijski plan treba definirati vrste turističko-znanstveno- edukativnih sadržaja koji interesiraju pojedine vrste posjetitelja te dati smjernice za razvoj programskih aktivnosti za ciljanu publiku/posjetitelje.

Marketinški plan se izrađuje u okviru projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ (KK.06.1.2.02.0007) kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zadatak marketing plana je analizirati tržište, utvrditi ciljane skupine, te definirati proizvode Centra i način njihova promicanja i realizacije na tržištu.

Grad Virovitica

Koncept arhitekture kulturno-turističkih proizvoda Grada Virovitice, 2020.

Opširnije

Cilj izrade koncepta je predložiti sustavni pristup u razvoju kulturno-turističkih proizvoda uvažavajući sve raspoložive resurse Grada Virovitice, a osobito resurse na području kulture, kulturne i prirodne baštine uz uvažavanje običaja, tradicije te do sada razvijenih institucionalnih i pojedinačnih kapaciteta.

Općina Cerna 

Koordinacija i izrada sadržaja za monografiju Općine Cerna, 2020. 

Opširnije

Povod za izradu monografije je 777 godina (2021. bit će 770 godina) od prvog spomena grada Cerne u darovnici Bele IV bosanskim biskupima. Monografiju će činiti četiri sastavnice i to prikaz povijesnog razvoja naselja, društveni život, gospodarstvo i suvremeni razvojni potencijali.

Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“, Slavonski Brod 

Model sudioničkog upravljanja Centra mladih Slavonski Brod, 2019.

Opširnije

Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“ naručila je izradu modela sudioničkog upravljanja, koji uključuje poslovni plan, plan komunikacije, plan održivosti, plan praćenja/vrednovanja za Kulturni centar mladih – KUL centrom u Slavonskom Brodu. Projektom „Kulturni centar mladih – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu“ mladima se nastoji osigurati dovoljno kvalitetnog sadržaja kako bi svoje slobodno vrijeme provodili učenjem, stjecanjem dodatnog znanja, vještina, prijatelja i kompetencija koje će im proširiti nove vidike u različitim područjima te u budućnosti osigurati brojne mogućnosti.

Javna ustanova Park prirode Medvednica 

Marketinški plan za Centar za posjetitelje Medvedgrad; Plan brendiranja i online kanali Centra za posjetitelje (2019.)

Opširnije

Marketinški plan za Centar za posjetitelje Medvedgrad, te strateški dokument brendiranja, izrade web stranica i društvenih mreža dio je projekta „Poboljšanje posjetiteljskih kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom Prirode Medvednica“ CPM-09/2018, koji je ugovoren u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, prioritetne osi 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ te specifičnog cilja 6c2 upravljanja odredištima prirodne baštine, na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ referentni broj: KK.06.1.2.01.
U okviru tog projekta Stella Antolović je bila ključna stručnjakinja i voditeljica svih projekata naručitelja.

Zagrebačka Županija

Edukacija za dionike u kulturi na temu
Novi oblici upravljanja u kulturi: Sudioničko upravljanje u kulturi (2019.)

Opširnije

Na poticaj Zagrebačke županije organizirali smo seminar o „Novim oblicima upravljanja u kulturi“ koji je imao za cilj doprinijeti podizanju kapaciteta djelatnika u kulturi vezano za različite aspekte i nove oblike upravljanja kulturnim resursima. Seminar je bio namijenjen za udruge i ustanove u kulturi na području Zagrebačke županije putem kojih su korisnici stekli dodatna znanja. Središnje teme seminara bile su: sudioničko upravljanje u kulturi na osnovi javno-civilnog partnerstva, institucionalne promjene i promjene u kulturnim politikama, te marketinški potencijali od natjecanja do suradnje u području kulture.

Općina Ivankovo

Plan razvoja Općine Ivankovo 2019. – 2027.

Opširnije

Plan razvoja Općine Ivankovo ključni je dokument kojim se analizira postojeće stanje, definiraju potrebe, ciljevi i prioriteti, te predlažu konkretni projekti i razvojne mjere, modeli kontrole i evaluacije. Plan ujedno jača apsorpcijski kapacitet Općine Ivankovo u korištenju bespovratnih sredstava, kroz usklađivanje razvojnih ciljeva i procesa sa županijskom razvojnom strategijom, nacionalnim sektorskim strategijama, operativnim programima i strategijom Europa 2020.

Općina Tar – Vabriga

Strategija razvoja s planom upravljanja i akcijskim planom za projekt Ekomuzeja maslinovog ulja Tar – Vabriga (Torre-Abrega 2018.)

Opširnije

Strategija razvoja s planom upravljanja i akcijskim planom sadržava jasan prikaz aktivnosti za optimalnu budućnost Ekomuzeja, ciljeve upravljanja, aktivnosti za njihovo postizanje, te pokazatelje učinkovitosti upravljanja. U cilju izrade što kvalitetnijeg dokumenta provedena je analiza postojećeg stanja, SWOT analiza, dan je prijedlog organizacijske i upravljačke strukture, utvrđeni su ciljevi te područja intervencije i akcijski plan za ostvarenje postavljenih ciljeva, kao i prijedlog konkretnog, realnog i kreativnog godišnjeg programa događanja na kojima će se bazirati turistička i kulturna ponuda.

Zadarska županija

Recenzija nacrta Strategije kulturnog razvoja Zadarske županije

Opširnije

Izrada recenzije novoizrađenog nacrta Strategije kulturnog razvoja Zadarske županije.

Grad Rijeka 2020

Sudjelovanje na CLIC Konferenciji „Heritage Adaptive Reuse and Circular Economy” (2019.)
Radionice o upravljanju kulturnom baštinom u okviru INTERREG projekta Forget Heriatge: Transnacionalni trening (2018.)

Opširnije

U okviru priprema Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture naša tvrtka organizirala je dvodnevnu radionicu kao Transnacionalni trening model u sklopu Forget Heritage projekta, a osmišljena je s ciljem promicanja rješenja za obuku usmjerenih na korištenje napuštenih ili nedovoljno korištenih povijesnih lokaliteta u procesima razvoja kulturnog sektora i kreativnih industrija. Naime, Forget Heritage predlaže model upravljanja koji kombinira potencijal “starih zgrada” i nove kreativnosti i poduzetništva utemeljenog na nasljeđu/kulturnim resursima.

Lučka uprava Vukovar

Studija pred-izvodljivosti za razvoj Luke Vukovar u okviru Interreg projekta Dunavskog transnacionalnog programa Energy Barge (2018.)
Transnacionalni implementacijski plan u okviru Interreg projekta Dunavskog transnacionalnog programa Energy Barge (2017.)

Opširnije

Glavni cilj projekta ENERGY BARGE jest iskoristiti ovaj potencijal na održiv način s obzirom na Direktivu o obnovljivoj energiji 2009/28/EC, čime se povećava energetska sigurnost i učinkovitost u zemljama uz Dunav. Projekt okuplja ključne sudionike duž čitavog lanca vrijednosti, tvrtke za biomasu i luke Dunava, kao i relevantne javne vlasti i dionike politike. Projekt ocjenjuje vrijednosne lance i olakšava unos biomase na tržište, podržava bolje povezane transportne sustave za zelenu logistiku i pruža praktična rješenja i smjernice. Agencija za obnovljive izvore (FNR) koordinira projekt konzorcija ENERGY BARGE projekta s četrnaest partnera iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Slovačke i Rumunjske. U okviru istog projekta izrađena je studija izvedivosti kako bi se ispitala mogućnost razvoja Luke kao čvorišta biomase, te time omogućila nova ulaganja u Luku kao i uspostavu prvog Centra za biomasu u Slavoniji i Baranji. Studija je izrađena prema pravilima i standardima EU te dvojezično. Kako se radi o međunarodnom projekt s četrnaest partnera studija je rađena po identičnoj metodologiji uz strogu kontrolu kvalitete.

Splitsko – dalmatinska županija

Plan upravljanja tvrđavom Klis uz glavnog izvoditelja (Karzen & Karzen)

Opširnije

U ovom projektu koji je vodila tvrtka Karzen & Karzen, dr. sc. Jadran Antolović imao je ulogu ključnog stručnjaka. Plan upravljanja izrađen je temeljem provedenih analiza tvrđave Klis kao jedne od najznačajnijih fortifikacija hrvatske baštine. Plan obuhvaća utvrđivanje vizije i misije, te strateške ciljeve upravljanja i revitalizacije Tvrđave. Poseban dio Plana je Akcijski plan koji ima za cilj uklopiti tvrđavu u kulturni turizam Županije. Uz prijedlog modela upravljanja sačinjen je i marketinški plan promicanja tvrđave u turizmu Županije. Kao poseban dio izrađena je i analiza troškova i koristi za provedbu Plana upravljanja i akcijskog plana.

Grad Petrinja

Plan upravljanja kulturnom baštinom grada Petrinje, te strategija razvoja, pozicioniranja i promocije kulturnog turizma Petrinje

Opširnije

Donošenjem Plana upravljana kulturnom baštinom uvedeno je osmišljeno upravljanje kulturnom baštinom što je korisno ne samo za vlasnike kulturnih dobara i očuvanje baštine, već i za širu zajednicu i njezin gospodarski razvoj, a osobito razvoj kulturnog turizma. Strategija razvoja, pozicioniranja i promocije kulturnog turizma omogućava efikasno upravljanje novim turističkim proizvodom, te je objedinila sve postojeće i potencijalne turističke proizvode sa svrhom razvoja Grada Petrinje kao turističke destinacije. Ovi dokumenti izrađeni su u suradnji s tvrtkom Alcina d.o.o. Zagreb.

Grad Karlovac

Akcijski plan provedbe Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca 2018. – 2020., te strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca 2016. – 2026. kao i posebna stručna podloga ekonomskih obilježja za UPU „Zvijezda“ u Karlovcu uz glavnog izvoditelja (Urbanistički zavod Grada Zagreba)

Opširnije

Strategija kulturnog razvoja grada Karlovca obuhvaća svojim velikim djelom kulturnu politiku očuvanja i upravljanja kulturnom baštinom koja je većim svojim dijelom uvrštena u baštinu od nacionalnog značaja. Strategijom su stvoreni preduvjeti za izradu Urbanističkog plana upravljanja kulturno-povijesnom cjelinom Zvijezde, kao i pokretanja postupka za donošenje plana upravljanja Zvijezdom. Kako i izvan Zvijezde Karlovac ima bogatu kulturnu baštinu Strategijom su definirane pretpostavke za njezino očuvanje te povezanost s razvojem turizma u gradu Karlovcu. U drugoj polovici 2017. grad Karlovac naručio je izradu Akcijskog plana za Strategiju kulturnog razvoja grada, te je nakon izvršene analize do sada učinjenog na njezinoj provedbi izrađen akcijski plan koji obuhvaća sve vidove kulturnog razvoja, pa tako i smjernice za očuvanje kulturne baštine.
Posebna stručna podloga ekonomskih obilježja za UPU „Zvijezda“ sadrži rezultate provedenog ekonomskog vrednovanja karlovačke Zvijezde, kao kulturno povijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara. Analiza je rađena u postupku izrade UPU-a Zvijezda kao jedna od stručnih podloga.
Stručna podloga je dostupna na sljedećem linku.

Gradsko satiričko kazalište “Kerempuh” Zagreb

Strateški plan razvoja Gradskog satiričkog kazališta “Kerempuh”, te uspostava sustava fisklane odgovornosti, financijskog upravljanja i kontrole (2014.)

Opširnije

Sukladno potrebama kazališta izrađen je Strateški plan razvoja za razdoblje 2014. – 2024., a po stupanju na snagu Zakona o fiskalnoj odgovornosti uspostavljen je sustav fiskalne odgovornosti u poslovanju Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“.

Općina Cerna

Strategija razvoja Općine Cerna 2016. – 2026.

Opširnije

Kako se radi o jednoj od većih općina Slavonije izrada Strategije razvoja obuhvatila je zatečeno nasljeđe, kako kulturno tako i prirodno, te analizirala i utvrdila smjernice razvoja u pogledu u pogledu svih raspoloživih resursa u Općini Cerna.
Detaljniji uvid u Strategiju može se ostvariti na sljedećem linku. 

Općina Vrbnik

Definiranje projekta razvoja kulturnog turizma Općine Vrbnik (2014.)

Opširnije

Ovim dokumentom definiran je projekt koji je imao za cilj revitalizaciju spomeničke cjeline Vrbnika tako da se u praznim povijesnim objektima uspostavi disperzirani hotel i time unaprijedi kulturni turizam u Vrbniku. Uz obnovu pojedinih građevina projekt je obuhvaćao i rješavanje infrastrukture spomeničke cjeline. Temeljem tog dokumenta Ministarstvo turizma financiralo je izradu tehničke dokumentacije za projekt.

Grad Zagreb

Sudjelovanje u izradi kandidature Grada Zagreba za europsku prijestolnicu kulture 2020.

Opširnije

Eksperti naše tvrtke sudjelovali su u izradi kandidature u djelu predložene organizacije i upravljanja pripremama i eventualnom provedbom svih aktivnosti planiranih u okviru projekta Zagreb – europska prijestolnica kulture 2020.

HNK Varaždin

Strateški plan razvoja Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (2012.)
Elaborat o uvođenju glazbeno-sceske djelatnosti u HNK Varaždin (2012.)
Uspostava sustava fisklane odgovornosti i financijskog upravljanja i kontrole

Opširnije

Strateški plan razvoja HNK Varaždin izrađen je u cilju daljnjeg razvoja varaždinskog kazališta te stvaranja uvjeta za ponovnu uspostavu produkcije glazbeno-scenskih djela, kao i daljnji razvoj ljudskih potencijala u kazalištu.

Grad Novigrad

Poslovni plan za sportsko rekreacijski centar – javno golf vježablište Mujela, Novigrad

Opširnije

Poslovni plan za uspostavu Javnog golf vježbališta u Gradu Novigradu vrlo je složen dokument jer je kombinacija studije izvedivosti i analize troškova i koristi kako bi isti bio podloga za dobivanje daljnjeg financiranja investicije koja je imala za cilj osnažiti sportsku ponudu grada prema građanima ali i turistima.

Turistička zajednica Grada Slavonskog Broda

Projekt obnove i revitalizacije Tvrđave Brod – Strateški ciljevi razvoja Tvrđave Brod s prijedlogom modela upravljanja (2012.)

Opširnije

U okviru priprema za kandidiranje Tvrđave Brod na EU-fondove izrađena su dva materijala; prvi je dokument utvrdio strateške ciljeve razvoja Tvrđave s modelom upravljanja, a drugij je bila pred-studija izvedivosti. Projekt je trebao biti usmjeren na obnovu, revitalizaciju i pretvaranje Tvrđave u prvorazrednu turističku atrakciju, no kako sredstva za izradu tehničke dokumentacije nisu bila omogućena projekt nije kandidiran.

Javna ustanova Park prirode “Medvednica”

Akcijski plan upravljanja Medvedgradom 2011. – 2016.

Opširnije

Uprava Parka rukovodeći se preporukom UNESCO-a iz 2003. godine pristupila je izradi ovoga Plana kako bi se osmislio projekt revitalizacije lokaliteta. Ovaj Akcijski plan uvažavajući objektivno stanje lokaliteta, kao i ograničene mogućnosti investicijskih kapaciteta, prvenstveno predlaže najnužnije mjere zaštite i očuvanja Medvedgrada kao kulturnog dobra, te uspostavu Centra za posjetitelje Parka u dijelu njegovih prostora, kao i priključivanje postojeće građevine „Glog“ i njezinu prilagodbu za sadržajno uključivanje u lokalitet. Sam plan upravljanja Medvedgradom izrađen je metodološki po standardima i preporukama UNESCO-a, ICOMOS-a i ICCROM-a , te u potpunosti slijedi sve obveze koje proizlaze iz međunarodnih konvencija koje je ratificirala Republika Hrvatska u području zaštite kulturne i prirodne baštine, kao i one koje proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva.

Uz osmišljavanje Centra za posjetitelje Parka, svrha ovoga plana je u određivanju drugih posebnih ciljeva koji bi se trebali postići revitalizacijom lokaliteta, a s ciljem otvaranja Medvedgrada, kao i „Oltara Domovine“ većem broju posjetitelja i afirmaciji kulturnih i svih drugih vrijednosti lokaliteta. Pri tome nije cilj ostvarenje dobiti, već stvaranje uvjeta za održivo očuvanje kulturnog dobra, te uspostavu financijske samoodrživosti.

Navedeni ciljevi, odnosno njihovo ostvarenje u današnjim uvjetima zahtjeva utvrđivanje transparentnog modela upravljanja koji će uz ograničeno raspoložive resurse djelovati na ostvarivanju ovoga Plana. Predloženi model upravljanja prilagođen je danim okolnostima, kao i činjenici kako Javna ustanova upravlja ukupnim područjem Parka i pojedinačnim lokalitetima kulturne i prirodne baštine unutar Parka. Slijedom toga pri odabiru i definiranju modela upravljanja trebalo je uvažiti kako se uz propise o zaštiti kulturnih dobara moraju strogo poštovati i provoditi propisi o zaštiti prirode, kao i drugi relevantni propisi.

Općina Brdovec

 

Strategija razvoja Općine Brdovec 2010. – 2020.

Opširnije

Općina Brdovec po prvi puta je pristupila izradi Strategije razvoja ne samo s ciljem programiranja razvoja općine, već i stvaranja preduvjeta za financiranje razvojnih projekata iz fondova Europske unije.

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika

Strategija razvoja Hrvatskog društva dramskih umjetnika 2013. – 2023.

Opširnije

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika jedna je od najvećih profesionalnih umjetničkih udruga u Hrvatskoj, koja je sukladno preporukama Ministarstva kulture pristupila izradi strateškog plana razvoja kako bi ostvarila što veću dobrobit za svoje članstvo.

Blue Marlin, Osor

 

Studija sanacije, obnove i revitalizacije dijela bedema uz Kaštel u Osoru – Projekt revitalizacije dijela bedema uz Kaštel u Osoru (2011.)

Opširnije

Studija sanacije, obnove i revitalizacije dijela bedema u Osoru izrađena je na zahtjev vlasnika s ciljem njezinog lakšeg uklapanja u turističku ponudu grada Osora.

Javna ustanova Park prirode “Lonjsko polje”

Uspostava sustava fisklane odgovornosti i financijskog upravljanja i kontrole

Opširnije

Za javnu ustanovu Lonjsko Polje izrađen je sustav financijskog upravljanja i kontrola sukladno važeći propisima.

Vijeće Europe, DG II

Ekspertiza o pravnom okviru za operacionalizaciju Pilot projekta lokalnog razvoja otoka Cresa (2015.)

Opširnije

U cilju definiranja smjernica i preporuka za operacionalizaciju Pilot projekta lokalnog razvoja «Otoka Cresa» izrađena je ekspertiza koja je identificirala relevantne propise i dionike koji se odnose na lokalni i regionalni razvoj u područjima bitnim za realizaciju Projekta, a to su osobito: kulturna i prirodna baština, krajolik, okoliš, poljoprivreda i turizam; ocijenila usklađenost relevantne pravne regulative s međunarodnim, a osobito europskim pravnim standardima; te predložila smjernice za operacionalizaciju Projekta u odnosu na važeći pravni okvir uz uvažavanje svih dionika relevantnih za provedbu Projekta.

Vaš problem je samo nekoliko klikova udaljen od rješenja i to bez troškova.

Obratite nam se s povjerenjem uz besplatne prve konzultacije.

HADRIAN & PARTNERI d.o.o. za usluge i turistička agencija, 10 000 Zagreb, Tućanova 4; Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080641517; OIB 24292124447; Privredna banka d.d. Zagreb HR6923400091110313658; Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti; Uprava: Jadran Antolović, S. Antolović

Copyright © 2019 Hadrian d.o.o.