Tražite profesionalne partnere kojima možete vjerovati?

U više od 10 godina rada s različitim klijentima, Hadrianovi stručnjaci cijenjeni su kao pouzdni partneri na području menadžmenta i marketinga javnog sektora. Zadovoljni klijenti i ostvareni projekti rezultat su dugogodišnjeg djelovanja na različitim strateškim područjima. Otvoreni smo za sve nove izazove, neovisno o njihovoj veličini ili budžetu.

dr. sc. Jadran Antolović, osnivač

Kontaktirajte nas

Obratite nam se s povjerenjem uz besplatne prve konzultacije.

Hadrian projekti

Grad Solin

Plan upravljanja arheološkim lokalitetom Salona

Opširnije

Salona, antička metropola rimske provincije Dalmacije smještena na središnjem dijelu istočno jadranske obale. U antici je bila glavni grad rimske provincije, da bi u vrijeme seobe naroda bila napuštena, a poslije se istočno od razvalina antičkog grada razvio hrvatski srednjovjekovni grad Solin. Salona je jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na jadranskoj obali i za njezinu učinkovitu zaštitu kao i tranziciju u arheološki park naručena je izrada Plana upravljanja.
Donošenjem Plana upravljana, uvodi se osmišljeno upravljanje kulturnom baštinom Grada Solina što će biti korisno ne samo za vlasnike kulturnih dobara i očuvanje baštine, već i za širu zajednicu i njezin gospodarski razvoj.
Najvažnija svrha svakog plana upravljanja kulturnom baštinom ili kulturnim dobrom je postizanje svojevrsnog konsenzusa o aktivnostima između vlasnika i nadležne konzervatorske službe, a koje se poduzimaju u cilju očuvanja kulturnih dobara. Plan tako postaje „dogovorni projekt“ koji uz popis svih planiranih aktivnosti organizira sve subjekte i njihove interese i aktivnosti, prava i obveze, podređujući ih jednom središnjem i strateškom cilju, očuvanju kulturnog dobra.

Zavičajni muzej Donja Kupčina 

Projekt interpretacijskog centra u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina

Opširnije

Zavičajni muzej u Donjoj Kupčini očuvani je povijesno kulturni kompleks drvene arhitekture u kojem su u autentičnom prostoru izloženi razni etnografski predmeti koji svjedoče o načinu seoskog života u Pokuplju u 19. stoljeću pa sve do sredine 20. stoljeća. Bogata materijalna kulturna baština koju su mještani prikupili u muzeju prvi puta je bila predstavljena javnosti 1968. godine pod vodstvom tadašnje ravnateljice Etnografskog muzeja u Zagrebu Marijane Guščić i njezinih suradnika.

U narednih nekoliko godina na današnjem prostoru muzeja postavljeno je nekoliko izvornih zgrada koje svjedoče o povijesnom narodnom graditeljstvu spomenutog vremena i prostora pa je muzej formalno otvoren 1973. godine. Zbirka Zavičajnog muzeja godinama se povećavala te je 21.11.2011. stručno povjerenstvo Ministarstva kulture donijelo rješenje za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za zbirku Zavičajnog muzeja sa 1448 registriranih etnografskih predmeta.

Projekt interpretacijskog centra predviđa uvođenje multimedijskog vodiča s digitalnim legendama, interaktivnim kvizom za posjetitelje, te AR igrom o istraživanju baštine.

Grad Vodnjan 

Plan upravljanja kulturnom baštinom Grada Vodnjana

Opširnije

Područje Grada Vodnjana – Dignano obiluje brojnim kulturnim dobrima što je logična posljedica kontinuiteta života na ovim prostorima od prapovijesti do danas. U Planu upravljanja dan je pregled kulturnih dobara čiji status je utvrđen sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i dobra koja taj status nemaju ali su prepoznata kao sastavnica kulturne baštine Grada Vodnjana – Dignano.

Planom upravljanja:
▪ utvrđeno je kao polazište postojeće stanje kulturne baštine;
▪ utvrđena potreba daljnjih ispitivanja i istraživanja;
▪ usuglašen pristup očuvanju kulturnim dobrima;
▪ osigurano učinkovito dugoročno upravljanje kroz izradu akcijskih planova;
▪ uspostavljen sustav nadzora nad stanjem kulturnih dobara;
▪ utvrđene uloge vlasnika i korisnika u očuvanju kulturnog dobra; te
▪ postavljen okvir za eventualne prijave na izvore sredstava potpore i/ili izradu projekata razvoja.

Donošenjem ovog Plana upravljana, uvodi se osmišljeno upravljanje kulturnom baštinom što će biti korisno ne samo za vlasnike kulturnih dobara i očuvanje baštine, već i za širu zajednicu i njezin gospodarski razvoj.

Javna ustanova ‘PRIRODA’, Rijeka

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za Centar za posjetitelje Velike zvijeri, 2020.
Marketing plan za Centar za posjetitelje Velike zvijeri, 2020.

Opširnije

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ treba osigurati identifikaciju vrsta posjetitelja, njihove navike i htijenja, a sukladno tome identifikaciju dodatnih programskih sadržaja koje im je potrebno pružiti u cilju zadovoljstva posjetitelja ponudom Centra. Isto tako Akcijski plan treba definirati vrste turističko-znanstveno- edukativnih sadržaja koji interesiraju pojedine vrste posjetitelja te dati smjernice za razvoj programskih aktivnosti za ciljanu publiku/posjetitelje.

Marketinški plan se izrađuje u okviru projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ (KK.06.1.2.02.0007) kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zadatak marketing plana je analizirati tržište, utvrditi ciljane skupine, te definirati proizvode Centra i način njihova promicanja i realizacije na tržištu.

Grad Virovitica

Koncept arhitekture kulturno-turističkih proizvoda Grada Virovitice, 2020.

Opširnije

Cilj izrade koncepta je predložiti sustavni pristup u razvoju kulturno-turističkih proizvoda uvažavajući sve raspoložive resurse Grada Virovitice, a osobito resurse na području kulture, kulturne i prirodne baštine uz uvažavanje običaja, tradicije te do sada razvijenih institucionalnih i pojedinačnih kapaciteta.

Općina Cerna 

Koordinacija i izrada sadržaja za monografiju Općine Cerna, 2020. 

Opširnije

Povod za izradu monografije je 777 godina (2021. bit će 770 godina) od prvog spomena grada Cerne u darovnici Bele IV bosanskim biskupima. Monografiju će činiti četiri sastavnice i to prikaz povijesnog razvoja naselja, društveni život, gospodarstvo i suvremeni razvojni potencijali.

Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“, Slavonski Brod 

Model sudioničkog upravljanja Centra mladih Slavonski Brod, 2019.

Opširnije

Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“ naručila je izradu modela sudioničkog upravljanja, koji uključuje poslovni plan, plan komunikacije, plan održivosti, plan praćenja/vrednovanja za Kulturni centar mladih – KUL centrom u Slavonskom Brodu. Projektom „Kulturni centar mladih – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu“ mladima se nastoji osigurati dovoljno kvalitetnog sadržaja kako bi svoje slobodno vrijeme provodili učenjem, stjecanjem dodatnog znanja, vještina, prijatelja i kompetencija koje će im proširiti nove vidike u različitim područjima te u budućnosti osigurati brojne mogućnosti.

Javna ustanova Park prirode Medvednica 

Marketinški plan za Centar za posjetitelje Medvedgrad; Plan brendiranja i online kanali Centra za posjetitelje (2019.)

Opširnije

Marketinški plan za Centar za posjetitelje Medvedgrad, te strateški dokument brendiranja, izrade web stranica i društvenih mreža dio je projekta „Poboljšanje posjetiteljskih kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom Prirode Medvednica“ CPM-09/2018, koji je ugovoren u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, prioritetne osi 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ te specifičnog cilja 6c2 upravljanja odredištima prirodne baštine, na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ referentni broj: KK.06.1.2.01.
U okviru tog projekta Stella Antolović je bila ključna stručnjakinja i voditeljica svih projekata naručitelja. 

Zagrebačka Županija

Edukacija za dionike u kulturi na temu
Novi oblici upravljanja u kulturi: Sudioničko upravljanje u kulturi (2019.)

Opširnije

Na poticaj Zagrebačke županije organizirali smo seminar o „Novim oblicima upravljanja u kulturi“ koji je imao za cilj doprinijeti podizanju kapaciteta djelatnika u kulturi vezano za različite aspekte i nove oblike upravljanja kulturnim resursima. Seminar je bio namijenjen za udruge i ustanove u kulturi na području Zagrebačke županije putem kojih su korisnici stekli dodatna znanja. Središnje teme seminara bile su: sudioničko upravljanje u kulturi na osnovi javno-civilnog partnerstva, institucionalne promjene i promjene u kulturnim politikama, te marketinški potencijali od natjecanja do suradnje u području kulture.

Strategije razvoja i akcijski planovi

Izrada strateških i akcijskih planova te drugih razvojnih i planskih dokumenata na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te za ustanove i poduzeća.

EU projekti

Izrada i upravljanje EU projektima sukladno smjernicama održivog razvoja i europskim standardima.

Mudro upravljanje baštinom

Izrada planova upravljanja i ekonomske revitalizacije kulturnih dobara prema najvišim standardima struke.

Branding i marketing

Izrada marketinških strategija i planova sukladno europskim pravilima za javna i privatna poduzeća.

Financije i pravo

Uspostava i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole po važećim propisima i europskim standardima.

Edukacija i coaching

Edukacija u područjima menadžmenta, marketinga i upravljanja projektima.

Timovi stručnjaka iz različitih područja

Hadrian okuplja veliki broj partnera, koji su stručnjaci iz različitih područja, ovisno o zadatku, projektu, potrebi naručitelja ili specifičnosti teme.

dr. sc. Jadran Antolović

Osnivač i direktor, ekspert za pravo i ekonomiju baštine

Dr. Johannes Jacobus Blankert

Ekspert za EU projekte

Stella Antolović, univ. spec. oec.

Suosnivačica, viša predavačica i marketing ekspertica

izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat

Profesor, poduzetnik, ekspert za menadžment i marketing

prof. dr. sc. Natalija Kavran

Ekspertica za promet

doc. dr. sc. Aljoša Šestanović

Profesor, ekspert za financije

izv. prof. dr. sc. Zoran Šikić

Profesor, ekspert za zaštitu okoliša

dr. sc. Irma Huić

Arhitektica, konzervatorica, ekspertica za graditeljsku baštinu

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

Ekspert za povijest

dr. sc. Ivica Čulo

Ekspert za financije i reviziju

Stjepan Lacković, mag. edu. inf. et. phil.

Viši predavač, stručnjak za informacijsko-komunikacijske znanosti

Tajana Toš, univ. spec. oec.

Viša predavačica, stručnjakinja za ekonomiju

Petra Dorner, mag. nov.

Ekspertica za odnose s javnošću i medije

Jan Kinčl

Ekspert za evente i produkciju

Dragan Šajatović

Ekspert za digitalni marketing

Ervin Šilić

Ekspert za digitalnu produkciju

dr. sc. Vedran Ceranić

Ekspert za pravo

mr. sc. Grga Ivezić

Ekspert za menadžment

Besplatno preuzimanje stručne literature 

Vjerujemo u širenje znanja i zato vas pozivamo da preuzmete našu stručnu literaturu besplatno

Pravo i kultura

Područje kulture čine brojne djelatnosti i ljudske aktivnosti što zahtijeva vrlo složen pravni okvir koji mora biti na sustavan način povezan s nacionalnim pravnim sustavom.

Organizacija i kultura

Priručnik „Organizacija i kultura“ pruža sustavan pregled znanja i iskustava najvažnijih sastavnica uspješne organizacije u kulturi.

Menadžment u kulturi

Udžbenik za različite studijske programe koji obuhvaća najvažnija znanja za buduće i sadašnje menadžere u kulturi.

Nova knjiga: Lideri hrvatske kulturne politike

Istražite jedinstvenu knjigu autora dr. sc. Jadrana Antolovića, koja prati formiranje hrvatske kulturne politike od osnovanja države, pa sve do danas.

Vaš problem je samo nekoliko klikova udaljen od rješenja i to bez troškova.

Obratite nam se s povjerenjem uz besplatne prve konzultacije.

HADRIAN & PARTNERI d.o.o. za usluge i turistička agencija, 10 000 Zagreb, Tućanova 4; Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080641517; OIB 24292124447; Privredna banka d.d. Zagreb HR6923400091110313658; Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti; Uprava: Jadran Antolović, S. Antolović

Copyright © 2019 Hadrian d.o.o.